Your browser does not support JavaScript!

شرکت رافع ماشین دو مدل دستگاه معمولی و دستگاه حرفه ایی (اتوماتیک) را تولید کرده است . در صورتی حجم تولید کیک شما در روز کمتر از 20 مورد می باشد ، مدل معمولی قابل استفاده است ولی اگر حجم تولید شما بیش از این تعداد باشد ، پیشنهاد ما مدل حرفه ایی دستگاه می باشد .